Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeken- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen zorgverlener en cliënt:

 

Artikel 2 Begripsbepaling

Papillon, orthopedagogische praktijk Kampen praktijk voor begeleiding bij leren, gedrag en opvoeding voor Specialistische jeugdzorg.

Psycholoog/zorgverlener: GZ psycholoog/regiebehandelaar

Drs. A. Prakke-Greebe
GZ-psycholoog BIG registernr. 59051142125
Kinder- en Jeugd Psycholoog NIP
ZKM-consultant
AGB-code zorgverlener 94004652/praktijk 94004117

 

Medebehandelaar/zorgverlener:  Een zorgverlener, zijnde GGZ-zorgverlener met een afgeronde opleiding op ten minste HBO-niveau/WO-niveau en geregistreerd bij de beroepsverenigingen  NVO en SKJ.

Eigenaar Praktijk/zorgverlener:

Drs. C. Kikkert-Brijder
Basisorthopedagoog met diagnostiek aantekening
NVO registratie B0874
AGB-code zorgverlener 94-012921/praktijk 945-60061

Cliënt: De persoon die zich heeft aangemeld of in behandeling is bij Papillon.

Regio IJselland Plus: De gemeenten Dafsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen

NVO: Nederlandse Vereniging voor Pedagogen

SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 

In geval van de Cogmedtraining

Zorgverzekeraar: De verzekeringsinstantie waar de cliënt (ouder dan 18 jaar) zijn of haar huidige zorgverzekering heeft afgesloten.

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden psycholoog/zorgverlener

Beroepscode: De zorgverlener handelt volgens de beroepscode van het NIP/NVO of van de beroepsvereniging voor Paramedici.

Bereikbaarheid: Papillon is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 06-27295138/038-3320864 en via de website www.papillonkampen.nl

Papillon reageert binnen 2 werkdagen op ingesproken of schriftelijke berichten.

Wachtlijst: Niet langer dan 6 weken; indien wel langer, dan wordt met cliënt naar alternatieven gezocht.

Annulering: Indien afgesproken consulten geen doorgang kunnen vinden, dan is client verplicht dit zo snel mogelijk te melden, opdat naar een alternatieve datum kan worden gezocht.

 

Artikel 4: Verantwoordelijkheden cliënt

Geldige documenten: De cliënt dient bij de intake in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en bij financiering van de behandeling uit de gemeentelijke voorzieningen (Jeugdwet) van een verwijzing van de huisarts, kinderarts, school  of van een Sociaal Wijkteam/Centrum Jeugd en Gezin.

Verzekerde zorg: Bij cliënten ouder dan 18 jaar is de cliënt zelf verantwoordelijk om na te gaan of de behandeling valt onder de vergoedingen van de zorgverzekeraar; Papillon heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Bereikbaarheid: De cliënt zorgt voor een adequate bereikbaarheid door Papillon; m.a.w. Papillon is op de hoogte van het juiste adres en het juiste telefoonnummer van de cliënt.

 

Artikel 5: Annulering

Annulering: De afspraak met de zorgverlener dient -bij verhindering door de cliënt- 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van een niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt een contactuur in rekening bij de cliënt gebracht.

Redelijkheid en billijkheid: Voor het treffen van maatregelen m.b.t. niet tijdige afzegging of niet-afzegging en incassomaatregelen geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de zorgverlener besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet/betaling dient zoveel mogelijk door behandelaar en cliënt begrensd te worden.

 

Artikel 6 Klachtenprocedure

Klachten over het handelen van de zorgverlener dienen eerst door de cliënt met de zorgverlener en de hoofdbehandelaar besproken te worden. Indien deze tezamen de conflictueuze situatie niet kunnen oplossen, kan de cliënt zijn klacht indienen bij het college van Toezicht bij het NVO https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/tuchtrecht/college-van-toezicht.aspx of bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici,www.klachtenloketparamedici.nl.