Oudercursussen


“Positief omgaan met kinderen”

Gedrag van ouders en kinderen werkt op elkaar in: negatief gedrag lokt negatief gedrag uit; positief gedrag moedigt positief gedrag aan. In de opvoeding zijn de ouders, niet de kinderen, de aangewezen personen om het voortouw te nemen om een positieve wisselwerking op gang te brengen.

 

Basisdoelstellingen
 • het beïnvloedend vermogen van ouders ten aanzien van hun kinderen vergroten, doordat zij leren respect te hebben voor de behoeften van hun kinderen.
 • leren duidelijk te communiceren
 • leren op een opbouwende manier te reageren op het gedrag van de kinderen
Het programma

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van ieder 2 uur.

Tijdens de tweede tot en met de zesde bijeenkomst wordt er geoefend met communicatieve vaardigheden zoals:

 • beter leren waarnemen en opmerken,
 • luisteren en laten merken dat je luistert
 • navraag doen naar gevoelens,
 • overleggen bij conflicten
 • verbieden

De zesde bijeenkomst heeft als onderwerp: “grenzen stellen”. In de laatste vier bijeenkomsten wordt veel geoefend met de geleerde vaardigheden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze huiswerkopdrachten uitvoeren.

Intake en evaluatie

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Na afloop van de cursus vindt een groepsevaluatie plaats.

Doelgroep: Hebt u niet al te zware en ingewikkelde opvoedingsproblemen met uw kind(eren) of wilt u een steuntje in de rug bij de opvoedingstaak, dan kan deze cursus u handvaten bieden en ondersteunen.

 

Oudertrainingsprogramma voor ouders van pubers met ADHD/puberteitsproblemen

Doel

De training beoogt ouders vaardiger te maken in het omgaan met de problemen die samenhangen met de puberteit en/of ADHD. Ouders en kinderen worden vaardiger in het samen oplossen van problemen.

Het programma

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Binnen de training wordt steeds uitgegaan van concreet gedrag en wordt in het “hier en nu” gekeken naar alle factoren die dit gedrag in stand houden, versterken of verzwakken. De training biedt ouders concrete handvaten aan de hand waarvan ouders zichelf en hun kind beter door deze leeftijdsfase heen kunnen loodsen.

Intake en evaluatie

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Na afloop van de training vindt een groepsevaluatie plaats.

Doelgroep

Heeft u als ouders problemen met de opvoeding van uw puberkind met  ADHD, dan wil deze training u handvaten bieden om samen met uw kind de problemen op te lossen. Ook wanneer u problemen ervaart die samenhangen met de puberteit kan de curscus voor u een belangrijke ondersteuning in de opvoeding zijn. Het is belangrijk dat u minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten kunt bijwonen. De training is het meest zinvol wanneer beide ouders/verzorgers deelnemen. In ieder geval moet de niet-deelnemende ouder/verzorger achter de training staan.

 

Individuele hulp bij de opvoeding

Doel

Samen met de ouder(s)/verzorgers vanuit de krachten van de ouder/verzorger en die van het kind, werken aan een betere communicatie en omgang met elkaar.

Het programma

In individuele gesprekken worden de problemen binnen de opvoeding geïnventariseerd. Daarbij worden ook de krachten van het opvoedingssysteem (het gezin) in kaart gebracht. Samen wordt vanuit deze sterke kanten binnen het systeem gezocht naar oplossingen voor de problemen.

Intake

Na aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats. In onderling overleg worden vervolgafspraken gepland.

Doelgroep
 • Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
 • Wilt u handvaten krijgen bij de opvoeding van uw kind met een diagnose ADHD of Autismespectrum Stoornis (ASS)?
 • Geeft uw kind zelf aan dat het op bepaalde gebieden vastloopt?
 • Heeft uw kind verlatingsangst?
 • Is uw kind hooggevoelig?
 • Is uw kind angstig, teruggetrokken, of juist impulsief en agressief?
 • Heeft uw kind op school gedrags- of leerproblemen?
 • Wordt uw kind gepest?
 • Meldt de school dat contacten met klasgenootjes niet vlekkeloos verlopen?
 • Wilt u uw kind stimuleren en helpen, maar weet u niet hoe?

Dan is het fijn de zorgen te kunnen delen en samen naar oplossingen te kunnen zoeken. De gesprekken kunnen eventueel samengaan met een specifieke begeleiding van het kind.